Ogłoszenie nr 543548-N-2020 z dnia 2020-05-25 r.

Słowiński Park Narodowy: Sprzątanie zanieczyszczeń stałych pochodzenia antropogenicznego na terenie Słowińskiego Parku Narodowego w roku 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Słowiński Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 22157840000000, ul. ul. Bohaterów Warszawy  , 76-214  Smołdzino, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 117 204, e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 598 117 509.
Adres strony internetowej (URL): www.slowinskipn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Osoba Prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak
www.bip.slowinskipn.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
sekretariat Słowińskiego Paku Narodowego, ul. Boh. Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie zanieczyszczeń stałych pochodzenia antropogenicznego na terenie Słowińskiego Parku Narodowego w roku 2020
Numer referencyjny: SPN.26.08.2020.ah-m
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie zanieczyszczeń stałych pochodzenia antropogenicznego na terenie i w obiektach Słowińskiego Parku Narodowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3.1 do SIWZ w ramach poszczególnych części obejmujących: 1) część nr 1 - sprzątanie zanieczyszczeń na szlakach w Obwodzie Ochronnym Smołdziński Las; 2) część nr 2 - sprzątanie zanieczyszczeń na szlaku biegnącym plażą i na obszarach łowisk. Lokalizację szlaków i miejsc objętych usługą zawierają mapy w załączniku nr 3.2 i 3.3 do SIWZ. Dla odpowiedniego skalkulowania oferty Zamawiający zaleca udział w zebraniu Wykonawców, o którym mowa w pkt 8.5 SIWZ 2. Przedmiot zamówienia obejmować będzie sprzątanie: 1) w ramach części nr 1 w OO Smołdziński Las: a) terenu wzdłuż szlaku niebieskiego na odcinku od skrzyżowania ze szlakiem czerwonym przy Osadzie Latarnika, przez Latarnię, do zejścia na plażę (o długości 2,41km), b) terenu wzdłuż szlaku niebieskiego na odcinku od wejścia na plażę przy Czerwonej Szopie do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym (o długości 1,86km), c) terenu wzdłuż szlaku czarnego od parkingu na byłej Jednostce Wojskowej do platformy widokowej (o długości 1,16km), d) terenu wzdłuż szlaku czerwonego od parkingu przy j.Dołgie Wielkie do zejścia na plażę (przez Wydmę Czołpińską) o długości 5,45km, e) terenu wzdłuż szlaku czarnego od parkingu przy j.Dołgie Wielkie do zejścia na plażę o długości 1,57km, f) terenu na odcinkach 0,20km plaży po obydwu stronach zejść ze szlaków wymienionych w ppkt. 2a, 2c i 2d; 2) w ramach części nr 2 plaży i łowisk: a) terenu plaży na odcinku 33km od szlaku zielonego przy wejściu w miejscowości Rowy do granicy Słowińskiego Parku Narodowego przed miejscowością Łeba. Sprzątanie obejmować będzie pas plaży od brzegu morza do granicy pasa wydm z lasem; b) miejsc łowisk na j.Gardno (południowo-wschodni brzeg jeziora ograniczony przepompownią przy płn. granicy miejscowości Gardna Wielka do tzw. Płyty Retowskiej na odcinku o długości 3,0km; lewy brzeg rzeki Łupawy w miejscowości Rowy od kanału biegnącego w stronę oczyszczalni ścieków do granicy Słowińskiego Parku Narodowego; prawy brzeg rzeki Łupawy w miejscowości Rowy od rozwidlenia przy jeziorze do granicy SPN na łącznym odcinku 2,8km) i j.Łebsko (lewy i prawy brzeg rzeki Łeby; od wypływu z jeziora Łebsko do granicy SPN (o łącznej długości 2,0km) oraz odcinek brzegu j. Łebsko od ujścia rzeki Pustynki do ok. 1,2km od pomostu w O.O. Kluki w kierunku północnozachodnim do końca drogi gruntowej biegnącej od skrzyżowania w miejscowości Kluki za posesją o numerze 14). 3.Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie parku narodowego oraz obszarach Natura 2000, na których obowiązują przepisy ustawy o ochronie przyrody. 4.Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi sprzątania obiektów z zachowaniem obostrzeń wprowadzonych przepisami związanymi z przeciwdziałaniem epidemii i innym zdarzeniom wywołującym zagrożenie życia i zdrowia. 5.Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wszystkie prace w terenie, osobno w ramach poszczególnych części, wykonywał przy pomocy osób, w liczbie co najmniej 3, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art.22 §1 Kodeksu Pracy. 6.Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany będzie po podpisaniu umowy do złożenia oświadczenia o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt5. 7.Zamawiający zastrzega prawo kontroli spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w pkt5. poprzez możliwość żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę na warunkach szczegółowo określonych we wzorze umowy.
II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90680000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30
II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 30.09.2020r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument należy złożyć w oryginale lub jego uwierzytelniony notarialnie odpis.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zmiany postanowień zawartej umowy mogą dotyczyć: 1) zakresu przedmiotu zamówienia w częściach nr 1 – nr 2, w przypadku wystąpienia ograniczeń w udostępnianiu Parku, wprowadzonych stanów: wyjątkowego lub klęski żywiołowej spowodowanych wystąpieniem siły wyższej (np. epidemii, suszy, powodzi) lub wprowadzonym przez Zamawiającego zakazem wstępu do Parku z powodu zagrożenia pożarowego uniemożliwiających wykonywanie zamówienia. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia dotyczyć może np. wyłączenia z udostępniania szlaków lub ich części wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ. W tym przypadku Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę w formie elektronicznej o wprowadzonych ograniczeniach, 2) zmiany w zakresie podwykonawstwa pod warunkiem pisemnego poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o zamiarze wprowadzenia zmian i po uzyskaniu zgody Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp dopuszczalna jest pod warunkiem, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2.W przypadku określonym w pkt 1.1) zmiana nastąpi z inicjatywy Zamawiającego i nie będzie wymagała zgody ze strony Wykonawcy. Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu zmiany zakresu przedmiotu zamówienia. 3.W przypadku określonym w pkt 1.2) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio braku akceptacji zmiany. 4.Zmiana postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w pkt 1.1) i nie będzie wymagała aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-03, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty należy złożyć w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Sprzątanie zanieczyszczeń na szlakach w Obwodzie Ochronnym Smołdziński Las

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmować będzie sprzątanie w ramach części nr 1 w OO Smołdziński Las: a) terenu wzdłuż szlaku niebieskiego na odcinku od skrzyżowania ze szlakiem czerwonym przy Osadzie Latarnika, przez Latarnię, do zejścia na plażę (o długości 2,41km), b) terenu wzdłuż szlaku niebieskiego na odcinku od wejścia na plażę przy Czerwonej Szopie do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym (o długości 1,86km), c) terenu wzdłuż szlaku czarnego od parkingu na byłej Jednostce Wojskowej do platformy widokowej (o długości 1,16km), d) terenu wzdłuż szlaku czerwonego od parkingu przy j.Dołgie Wielkie do zejścia na plażę (przez Wydmę Czołpińską) o długości 5,45km, e) terenu wzdłuż szlaku czarnego od parkingu przy j.Dołgie Wielkie do zejścia na plażę o długości 1,57km, f) terenu na odcinkach 0,20km plaży po obydwu stronach zejść ze szlaków wymienionych w ppkt. 2a, 2c i 2d
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90680000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Sprzątanie zanieczyszczeń na szlaku biegnącym plażą i na obszarach łowisk

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmować będzie sprzątanie w ramach części nr 2 plaży i łowisk: a)terenu plaży na odcinku 33km od szlaku zielonego przy wejściu w miejscowości Rowy do granicy Słowińskiego Parku Narodowego przed miejscowością Łeba. Sprzątanie obejmować będzie pas plaży od brzegu morza do granicy pasa wydm z lasem; b)miejsc łowisk na j.Gardno (południowo-wschodni brzeg jeziora ograniczony przepompownią przy płn. granicy miejscowości Gardna Wielka do tzw. Płyty Retowskiej na odcinku o długości 3,0km; lewy brzeg rzeki Łupawy w miejscowości Rowy od kanału biegnącego w stronę oczyszczalni ścieków do granicy Słowińskiego Parku Narodowego; prawy brzeg rzeki Łupawy w miejscowości Rowy od rozwidlenia przy jeziorze do granicy SPN na łącznym odcinku 2,8km) i j.Łebsko (lewy i prawy brzeg rzeki Łeby; od wypływu z jeziora Łebsko do granicy SPN (o łącznej długości 2,0km) oraz odcinek brzegu j. Łebsko od ujścia rzeki Pustynki do ok. 1,2km od pomostu w O.O. Kluki w kierunku północnozachodnim do końca drogi gruntowej biegnącej od skrzyżowania w miejscowości Kluki za posesją o numerze 14)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90680000-7
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Załączniki do pobrania:
[siwz]   [Załącznik nr 1]   [Załącznik nr 2 (1]   [Załącznik nr 3 (1]   [Załącznik nr 4 (1]  

(1 załączniki skompresowane metodą zip
link do programu rozpakowującego : www.7-zip.org/


__________________________________
Wytworzył: Arlena Hylarecka-Miller
Data informacji: 2020-05-25 13:35:51
Opublikował: Robert Wyka
Data publikacji: 2020-05-25 15:37:32
Odsłon: 201
Dziennik zmian