Ogłoszenie nr 544246-N-2020 z dnia 2020-05-27 r.

Słowiński Park Narodowy: Opracowanie zamiennego projektu budowlanego i aktualizację dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku w miejscowości Smołdzino przy ul. Bohaterów Warszawy 42
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Słowiński Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 22157840000000, ul. ul. Bohaterów Warszawy  , 76-214  Smołdzino, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 117 204, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 598 117 509.
Adres strony internetowej (URL): www.slowinskipn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa Osoba Prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak: www.bip.slowinskipn.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak: Inny sposób:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres: sekretariat Słowińskiego Paku Narodowego, ul. Boh. Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie zamiennego projektu budowlanego i aktualizację dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku w miejscowości Smołdzino przy ul. Bohaterów Warszawy 42
Numer referencyjny: SPN.26.10.2020.ah-m
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie zamiennego projektu budowlanego i aktualizacja dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku w miejscowości Smołdzino przy ul. Bohaterów Warszawy 42, 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w oparciu o opracowaną dokumentację, o której mowa w ppkt.1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmować będzie: 1) prace poprzedzające opracowanie przez Wykonawcę zamiennego projektu budowlanego: a) wykonanie niezbędnych pomiarów inwentaryzacyjnych; b) uzyskanie, w razie potrzeby, dodatkowych danych i warunków technicznych oraz postanowień i uzgodnień od innych podmiotów; c) opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, d) opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (w przypadku obowiązku jej sporządzenia), e) przygotowanie i złożenie wniosków do urzędu gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy; f) wykonanie innych opracowań niezbędnych celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę g) wykonanie projektu koncepcyjnego przedstawiającego rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla projektu koncepcyjnego i opracowanie zamiennego projektu budowlanego; 2) opracowanie i uzgodnienie zamiennego projektu budowlanego o charakterze projektu wykonawczego oraz uzyskanie ostatecznej akceptacji Zamawiającego dla projektu przed przystąpieniem do opracowania pozostałej części przedmiotu zamówienia. Ponadto należy uzyskać wszelkie inne uzgodnienia podmiotów zewnętrznych oraz ewentualne odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych, celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; 3) opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla całości robót budowlanych, których zakres obejmuje roboty na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na roboty budowlane nr 82/2014 z dnia 11.02.2014 r. oraz zamiennego projektu budowlanego; 4) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 5) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 6) opracowanie audytu energetycznego; 7) wykonanie niezbędnych opracowań i uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót; 8) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, w celu uzyskania decyzji administracyjnej, zmieniającej decyzję nr 82/2014 z dnia 11.02.2014 r., umożliwiającej realizację robót budowlanych; 9) dostarczanie na bieżąco Zamawiającemu kopii wszelkiej korespondencji związanej z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji i uzgodnień; 10) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane, zmieniającej decyzję nr 82/2014 z dnia 11 02.2014 r.; 11) sporządzenie w wersji papierowej: a) zamiennego projektu budowlanego o charakterze projektu wykonawczego - 5 egzemplarzy (1 egzemplarz Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dokumentacją określoną w ppkt 2)-6), 4 egzemplarze wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę do organu administracji architektoniczno-budowlanego) b) kosztorysów inwestorskich – 2 egzemplarze c) przedmiarów robót budowlanych - 2 egzemplarze d) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egzemplarzy e) karty Informacyjnej Przedsięwzięcia – 1 egzemplarz f) mapy do celów projektowych – 1 egzemplarz g) audytu energetycznego – 2 egzemplarze W przypadku zmiany przepisów określających formę i ilości dokumentów określonych w ppkt a, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia tych dokumentów w formie i ilości zgodnej z prawem obowiązującym na dzień składania wniosku o pozwolenie na budowę oraz dodatkowego egzemplarza zamiennego projektu budowlanego, o którym mowa w ppkt a) dla Zamawiającego. 12) sporządzenie w/w dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej na płycie CD – po 1 egzemplarzu.; 13) pełnienie nadzoru autorskiego, w ramach którego należy wykonać m.in. następujące czynności: a) nadzór w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową; b) uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót; c) ewentualny udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta (projektantów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach kierownika budowy. Zamawiający przewiduje maksymalnie 3 pobyty na budowie; d) aktualizacja kosztorysów inwestorskich wykonana na wniosek Zamawiającego w celu zgodnego z przepisami prawa zamówień publicznych przeprowadzenia postępowania (jednokrotna w ciągu 3 lat); e) przygotowania i dostarczenia odpowiedzi w formie elektronicznej na zapytania na etapie realizacji procedur na roboty budowlane; f) Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego w przypadku nieprzystąpienia przez Zamawiającego do wykonania robót budowlanych w oparciu o dokumentację wykonaną w ramach niniejszego zamówienia. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 3.Dokumentacja posłuży Zamawiającemu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wykonanie robót z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym, winna zostać sporządzona z uwzględnieniem przepisów tej ustawy w szczególności zawartych w art.29-30 p.z.p. 4.Dokumentacja posłuży wykonaniu robót budowlanych na terenie parku narodowego oraz obszarach Natura 2000 na, których obowiązują przepisy ustawy o ochronie przyrody. 5.Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonywał zamówienie przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art.22 §1 Kodeksu Pracy. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia na wykonany w ramach przedmiotu zamówienia zamienny projekt budowlany gwarancję na okres 36 miesięcy.
II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71247000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-06-30
II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: 1) dla wykonania zamiennego projektu budowlanego tj. zakres prac określony w pkt.3.2.1)-12) SIWZ: 5miesięcy od podpisania umowy, 2) dla pełnienia nadzoru autorskiego: do 30 czerwca 2022 roku. 2. Planowany termin rozpoczęcia nadzoru autorskiego – I kwartał 2021 rok.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla potwierdzenia zdolności zawodowych Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy: 1) dysponowania osobą z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, mającą doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji techniczno-kosztorysowej obejmującej swym zakresem budowę lub przebudowę lub odbudowę lub remont obiektu kubaturowego w szczególności budynku mieszkalnego, która uzyskała decyzję administracyjną umożliwiającą realizację robót budowlanych, 2) dysponowania osobą z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, mającą doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji techniczno-kosztorysowej obejmującej swym zakresem budowę lub przebudowę lub odbudowę lub remont obiektu kubaturowego w szczególności budynku mieszkalnego, która uzyskała decyzję administracyjną umożliwiającą realizację robót budowlanych, 3) dysponowania osobą z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, mającą doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji techniczno-kosztorysowej obejmującej swym zakresem budowę lub przebudowę lub odbudowę lub remont obiektu kubaturowego w szczególności budynku mieszkalnego, która uzyskała decyzję administracyjną umożliwiającą realizację robót budowlanych, 4) dysponowania osobą z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, mającą doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji techniczno-kosztorysowej obejmującej swym zakresem budowę lub przebudowę lub odbudowę lub remont obiektu kubaturowego wraz z instalacją gruntowej pompy ciepła w szczególności budynku mieszkalnego, która uzyskała decyzję administracyjną umożliwiającą realizację robót budowlanych. Zamawiający będzie wymagał aby osoby wymienione w ppkt. 1-4 posiadały aktualną na dzień zawarcia umowy przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SIWZ); 2) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (załącznik nr 4 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument należy złożyć w oryginale lub jego uwierzytelniony notarialnie odpis.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie projektanta

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zmiany postanowień zawartej umowy mogą dotyczyć: 1)terminu realizacji w przypadku przedłużenia się procedur uzyskania decyzji administracyjnych, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności pomimo zachowania należytej staranności. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie może przekroczyć czasu wymaganego do uzyskania decyzji administracyjnych oraz czasu niezbędnego do usunięcia skutków tych okoliczności. 2)zmian w zespole osób wykonujących zamówienie wykazanych przez Wykonawcę dla spełnienia warunku określonego w pkt 5.2 SIWZ w przypadku zaistnienia niezawinionych przez Wykonawcę zdarzeń losowych lub ustania więzi prawnych łączących go z nimi. W tych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia do Zamawiającego i udokumentowania tych zdarzeń. Osoby, które wejdą w skład zespołu Wykonawcy muszą spełniać minimalne wymagania określone w pkt 5.2 SIWZ, Wykonawca udokumentuje spełnianie tych wymogów. 3)zmian w zespole osób wykonujących zamówienie wykazanych przez Wykonawcę w ramach kryteriów określonych w pkt 14.2.2) SIWZ w przypadku zaistnienia niezawinionych przez Wykonawcę zdarzeń losowych tj. śmierć, ciężka choroba niepozwalająca na uczestniczenie w realizacji zamówienia. W tych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia do Zamawiającego i udokumentowania tych zdarzeń. Osoby, które wejdą w skład zespołu Wykonawcy muszą spełniać co najmniej takie wymagania, jakie spełniały osoby, które będą zastąpione, a Wykonawca na etapie oceny ofert uzyskałby dzięki dysponowaniu tymi osobami taką samą liczbę punktów w kryterium oceny ofert. 4)zmian wysokości wynagrodzenia za nadzór autorski należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a)stawki podatku od towarów i usług, b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonego na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W tym przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie brutto Wykonawcy. Zmiana wysokości wynagrodzenia, nastąpi na wniosek Wykonawcy złożony do Zamawiającego 30 dni przed planowaną zgodnie z § 11 wzoru umowy wypłatą wynagrodzenia. Wniosek winien zawierać szczegółowe wyliczenie kosztów wynagrodzenia, które uległy zmianie; d) zakresu przedmiotu zamówienia dot. pełnienia nadzoru autorskiego, w takim przypadku nie otrzyma wynagrodzenia za tę część zamówienia, która nie będzie realizowana oraz nie będzie rościł z tego tytułu roszczeń odszkodowawczych; 5)zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia dot. pełnienia nadzoru autorskiego w przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do realizacji robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w okresie ustawowo przewidzianym na wszczęcie prac na podstawie decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót – Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego nad robotami; w takim przypadku nie otrzyma wynagrodzenia za tę część zamówienia i nie będzie rościł z tego tytułu roszczeń odszkodowawczych, 6)zmiany w zakresie podwykonawstwa pod warunkiem pisemnego poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o zamiarze wprowadzenia zmian i po uzyskaniu zgody Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp dopuszczalna jest pod warunkiem, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2.W przypadkach określonych w pkt 1 ppkt 1),2), 3), 4) lit. a-c, 6), Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio braku akceptacji zmiany. 3.Zmiana postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w pkt 1 ppkt 1),2) 4) lit. a-c, 6) może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmian umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 4.W przypadku zmian określonych w pkt 1 ppkt 5) i w konsekwencji określonych w pkt 1 ppkt 4) lit. d zmiany nastąpią z inicjatywy Zamawiającego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej o zaistniałym przypadku w terminie 10 dni od powzięcia decyzji o nieprzystąpieniu do realizacji robót. Zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-04, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty należy złożyć w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Załączniki do pobrania:
[siwz]   [Załącznik nr 1]   [Załącznik nr 2 (1]   [Załącznik nr 3 (1]   [Załącznik nr 4]   [Załącznik nr 5]  

(1 załączniki skompresowane metodą zip
link do programu rozpakowującego : www.7-zip.org/


__________________________________
Wytworzył: Arlena Hylarecka-Miller
Data informacji: 2020-05-27 08:46:18
Opublikował: Robert Wyka
Data publikacji: 2020-05-27 10:48:00
Odsłon: 86
Dziennik zmian